Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

Lao dầm đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

IMG_20160426_091545IMG_20160410_003146(1)IMG_20160503_220238

Chia sẻ